info.org.il
טנרטניאב עדימ שופיח : ילאטיגיד עדימ
רשק ורצ :: רתאה תפמ

.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא

המ תא םיבתוכ ךיא םיעדוי ונחנא דימת אלש ,תירבעה ירבוד ,ונלש תויעבה תחא
יאנתב עדימ שופיחל םיאלפומ םילכ ונל העיצמ טנרטניאה תשר .םישפחמ ונחנאש
ונבתכש המ תא וארקיש םילכ הז םיכירצ ונחנאש המ .הז תא םיבתוכ ךיא עדנש
.ונווכתה המל ושחניו

.הלאכ םירתא שי ,ןכבו

תא ריזחמו תשרב םינולימ המכב שפחמש רתא אוה dictionary.com
ןתי אל אוה ,ןוכנ אל תויאב הלימ וב שפחנ םא ,לבא .ןולימ לכב אצמ אוהש תורדגהה
תא אצמ אל אוהש ונל בותכי m-w.com ןולימ ,ותמועל .הבושת ףא ונל
.תובורק םילמ ונל עיצי לבא ונשפיחש הלימל הרדגהה

enciklopedia יתדלקה .הידפולקיצנא הלימל הדגהה תא יתשפיח ,אמגודל
הלימ התוא תא יתדלקה .האצמנ אל הלימהש העדוה יתלביק .Dictionary.com ב
encyclopedia םילמה תא שפחל העצה םע הבושת התוא תא יתלביקו m-w.com ב
.encyclopaedia ו

.אמגוד דוע

יתלביקו dislexia הלימה תא Google ב יתשפיח. היצקלסיד אשונב עדימ יתשפיח
יתשפיח .תילגנאב הלימל ןוכנה תויאה אל הזש יתנבה .תידרפסב םיפדל תוינפה קר
יתנבהש חוטב אל ינא" הבושתה תא יתלביקו תויאה ותואב הלימה תא AskJeeves ב
הלאשה לע יתקלקה ."?ךלש תויאה תא ןקתל הסנאש הצרת םאה .ךלש הלאשה תא
הלימל המוד תועמשנש םילמ לש המישר זאו ":ל תנווכתה םאה" בותכ ובו ףד יתלביקו
לע יתקלקה .ןוכנה תויאה אוהש ,Dyslexia הלימה התיה המישרה שארב .יתשפיחש
.אשונב םירתאל תוינפה יתלביקו "Ask"

שמתשהל ךישמהל רשפא ,םישפחמ ונחנאש הלימל ןוכנה תויאה תא ונאצמש ירחא
עדימ הברה ונל םיריזחמ לבא ונלש תובשחמה תא םישחנמ אל םנמאש םילכב
.יטנוולר

.תויבקע הזוח לע אלו תוירוקמ הזוח לע יתמתח אל ,יתדלונשכ

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.