info.org.il
טנרטניאב םייחה : ילאטיגיד עדימ
רשק ורצ :: רתאה תפמ

ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
?םכל הרק הז םימעפ המכ
?וילא םתעגה ךיא םירכוז אל םתאו האלה םתכשמה ,ףד םתיאר
? םילמ ףוריצ ותואל קוידב רוזחל םיצור םתאו סקדניא הזיאב םתשפיח

.ןורתפה הנה ?םילכסותמ

םכלש השילגה תיירוטסיה תא םירמוש ( Netscape, Explorer ) םיירקיעה םינפדפדה ינש
.(רומשל המכ םהל רידגהל רשפא) .הרוחא םימי המכ

.Ctrl+H ושיקה ,המישרה תא תוארל ידכ
.םהב םתייהש םיפדה תמישר תא וארת וישכע
.םש תאו המיאתמה הרושה לע קילק

.הזמ רתוי שי לבא

.המישרב שפחל םג רשפא
Ctrl+F ושיקה Netscape ב .דיימ העיפומ שופיחה תבית Explorer ב
.הביתה תא לבקל ידכ

םילמה תחא שופיח ידי לע םתעציבש התליאש אוצמל םכל רשפאמ המישרב שופיח
.וב םתייהש ףדה תרתוכב העיפומש הלימ שפחל םג םילוכי םתא .םתשמתשהש ןהבש

.ונהתו וסנ


םיבשחממ םיבושח רתוי םישנא

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.