info.org.il
טנרטניאב םייחה : ילאטיגיד עדימ
רשק ורצ :: רתאה תפמ

םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא

םירסמ םיריבעמ הבש תוריהמה אוה ינורטקלאה ראודה לש םילודגה תונורתייה דחא
,השוע התא קוידב המ בושחל תקפסה אל .ולש תונורסחה דחא םג והז .םישנא ןיב
.טנרטניאה לש םיטוחב וירחא ףודרת ךל וישכע .ךרדב בתכמהו "חלש" לע תצחל
ץלמומ אל .הרבחה ידבוע לכל בתכמ חולשל ונל תרשפאמה תדחוימ תבותכ שי ןשבב)
ראודה (.בוט םש םמצעל רוציל םיסנמ קוידבש םישדח םידבוע ידי לע שומישל
ימ .תרשרש יבתכמב רבודמשכ דוחייב "םילבמט" תוארהל ונל רשפאמ ינורטקלאה
בתכמ לבקמש ימ .ותוהמ תא תואדווב תוהזל עדוי הפטעמב תרשרש בתכמ לבקמש
ןאכ בותכש המ תא בטיה ואריק .תוהזל עדוי דימת אל ינורטקלאה ראודב תרשרש
.תושוב םכמצעמ עונמל ולכותו

?טנרטניאב תרשרש בתכמ הארנ ךיא
."םישנא רתויש המכל הז בתכמ חלש" םילמה םה תרשרש בתכמ תואדווב ההזמש המ
Be sure to forward this mail to anyone you" : הככ ךרעב הארנ הז תילגנאב
."know

יכו בתכמל שאר תולקב סחייתהל אל םכתא םיריהזמ "םימכחותמ" תרשרש יבתכמ
(!!!This is not a Hoax / Joke) "!!!החידב אל תאז"

ומכ םיטפשמ ידי לש םייתוכמס תוארהל םיסנמ םיסוריו תורהזאו תרשרש יבתכמ
תאז הרבחמ ןימאו ריכב םיבשחמ שיא אוהש ילש רבחמ תאזה הרהזהה תא יתלביק"
דיקפת לעב ידי לע בתכמה לש "המיתח" ידי לע איה ןימא תוארהל תפסונ הרוצ ."תאזו
אל םעפ ףא (Hoax) ינורטקלא ראוד ילולעתו תרשרש יבתכמ .תדבוכמ הרבחב דבוכמ
קר הז .םתותימא תא אדוול רשפאש תינורטקלא ראוד תבותכ וא ןופלט רפסמ וללכי
.תמאב אל לבא יתימא הארנ

?םימייק תרשרש יבתכמ יגוס הזיא
ינימ לכמו (םינשי וא) םישדח םיסוריו ינפמ םיריהזמש תרשרש יבתכמ םיצופנ דאמ
Virus םילמה תא וליכי ולא םיבתכמ .בשחמה תא םכל קוחמל תולולעש תורצ
תורתוכ םיליכמה םיבתכמ תחיתפ ינפמ םכתא וריהזי םה .הזכ והשמ וא Warning
.םימייוסמ םיצבק תלעפהו הדרוה ינפמ םתא וריהזיו (Good Times ןוגכ) תומייוסמ
םירז םישנאמ תוירכוס םילבקמ אל םתאש ומכ .יתימאו ןוכנ דצ וז הרהזהל שי)
אל םתאש םישנאמ תוינכת וליעפת לאו םכלש בשחמל םיצבק ודירות לא ,בוחרב
(.םיריכמ

טפוסורקיממ) רחא וא הזכ ףסכ םוכס ולבקתש םכל םיעידומה םיבתכמ םה גוס דוע
.םלועל ביבסמ םימעפ ךכו ךכ בבותסי בתכמה םא (תרחא הרישע הרבח וא ינסיד וא
יללכ ןויקנ עצבתמ הזכו הזכ םויבש םכל עידומה הז אוה דחוימב עשעשמ גוס
ןויקנ" ורבעי םה םג ןפ םכתוירחאבש םיבשחמה תא רוגסל םכל יאדכ ןכלו טנרטניאב
."ידוסי

?ינלטקו שדח טנרטניא סוריו ינפמ הרהזא םתלביק םא תושעל המ
ימ לכל דיימ בתכמה תא וציפת אל םא קזניי אל דחא ףא .רשע דע ורפסתו עגר ומשנת
.םיריכמ םתאש
תוהמ תא טרופמ רתוי ןפואב ריבסמה רתאל (קניל) רושיק בתכמב ושפח לכ םדוק
םתא תאז לכב םא .החידב יהוזש םייוכיסה בור ,הזכ רושיק בתכמב ןיא םא .סוריוה
.טנרטניאב ושפח ,םיחוטב אל

ושג .Hoax איה ינורטקלא ראוד ילולעתו תרשרש יבתכמ ההזמה תילגנאה הלימה
בתכמל תודחוימ תוהזמ םילמ ובתיכו (Google) םכילע ביבחה סקדניאל
$1000 לבקל סטייג ליבמ החטבה ליכמה בתכמה : אמגודל .hoax הלימה תפסותב
תא ןהל ופיסוה ."Email Tracking" םילמה תא ליכמ ,האלה ותוא וריבעת קר םא
.לולעת אוה הז בתכמש ריבסמה ףדל עיגת חוטבו hoax הלימה

.יתוא ולאשת , םיחוטב אל םתא ןיידע םאו

ונפה ,תיבויחו הנידע הרוצב חלושל ריעהל םיצור םתאו תרשרש בתכמ םתלביק םא
.הז רמאמל ותוא

:םיריכמ םתאש ימ לכל חולשל םכל ץילממ ינאש בתכמ ,םויסלו

!!!םינווימ תונתמ תלבקמ ורהזה !!!הנכס

ןכוסמ אוה .םכלש קסידה לע ותוא ורמשת לא ,לודג ץע סוס תרוצב הנתמ ולבקת םא
!םכלש ריעה לכ תא קוחמל לוכיו דחוימב
ריעה ירעשב עיפוהל הטונ אוה .ךרעב תומוק יתש הבוגב ץע סוסכ תיווסומ "הנתמ"ה
תונכיתל תמאות הניאש הרמוח ליכמ אוה !!!ריעה ירעשב ותוא וסינכת לא .שוטנ הארנו
םכלש אבצה תא ולסחיש םישומח םינווי םימחול לש הצובק ללוכ אוה ,ינאיורט
!!!התוא וחתפת לא ,הנתמה תא םתלביק רבכ םא .םידליהו םישנה לכ תא וגרהיו
.שאב התוא ולעהו תומוחל ץוחמ לא התוא ואיצוה
!!!םיריכמ םתאש ימ לכל הז בתכמ וחליש

םיבשחממ םיבושח רתוי םישנא

רתאה תפמ
טנרטניאב םייחה
.םילילמת דבעמל ותנכהו טנרטניאהמ תירבעב טסקטב לופיט
.תירבעל םגרותמ The Cluetrain Manifesto
.
סוריוו ומכ גהנתהל אל ךיא
.טנרטניאב תומוסרפמ רטפיהל ךיא
."ילארשי" תויהל םלתשמ אל - E-Commerce
.םידידיו םיבורק יניעב םילבמט תוארהל אל ךיא
.אורקל ךירצ תעדל ידכ
.ולש תבותכה תא םתחכשש ףדל רוזחל ךיא
? םימדקתמ םישלוג םישוע המ
טנרטניאב עדימ שופיח
.רשקה יולת עדימ שופיח
.םיעורג םירתאב םיבוט םיפד אוצמל ךיא
.חתפמ תולימב שומיש ידי לע טנרטניאב שופיח
.תובשחמ יארוק םירתאב רזעהל ךיא
.אבא/החמומה תא הכה
?טנרטניאב אוצמל השק יכה המ
".הפצרה לע םירזופמ םירפסה לכ הבש םלועב רתויב הלודגה הירפסה אוה טנרטניאה"
תומיעט תויראש ינימ לכ
.חספ לש הדגהה לש דקונמהו אלמה טסקטה
.םוקמ םושב םיבותכ אלש Office ב שומישל םיפיט השולש
"תחתב םיירפאל קשנל"
"רשבה תא רוגסל" הזכ רבד ןיא המל - תברוצה תמאה
ןהכ ןנח יל םיארוק
.ךלוה ינא ןאלו ,אב ינא ןיאמ ,ינא ימ
רשק יתיא רוציל םיכרד שמח
In English
99 Logos of Car Manufacturers
Why I use Yahoo! Mail.
IMAP - the best-kept secret in electronic messaging.
MoveMail - Importing Email from one mail program to another.
RISKS, A matter of attitude.
Searching USEIT.COM.