פורסם בפורום תרגום ועריכה בנענע

חנן כהן / מידע דיגיטאלי

אתגר תרגום - The Road Not Taken
לרגל מאה דפים של פורום תרגום ועריכה בביתנו החדש ב'נענע' ולכבוד השנה האזרחית החדשה הושלכה לזירת הפורום כפפה ראויה ביותר:

The Road Not Taken \ Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I--
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.שמונה נועזים הרימו אותה ולהלן תרגומיהם (על פי סדר הא"ב):

הדרך האחרת \ רוברט פרוסט
מאנגלית: אוריבל

ביער צהוב שתי דרכים נפתחו
לפני, בשתיהן לא יכולתי ללכת.
רק אחד שם הייתי, הרגעים חלפו,
לאורכה של אחת מבטי נשלחו
עד שפנתה ונעלמה בשלכת.

לאחרת פניתי, כמותה מפתה
ואולי אף מעט מצודדת ממנה,
כי צמחה לאורכה עשבייה עבותה
כמבקשת דריכה למרות שעתה,
שתיהן כה דומות תיראנה.

בשמש הן נחו ללא שום הבדל
תחת עלים בלי כל צעד שחור,
ללכת המשכתי, עד רדת ליל
אך דרכן של דרכים - להתפצל
וידעתי, ספק אם אוכל לחזור.

דורות ויובלות לאחר כל זאת
באנחה אומר, לא אתהלל
שתי דרכים נפרדו ביער עבות,
בחרתי בזאת שהלכו בה פחות
וזה היה כל ההבדל.

הדרך בה לא בחרתי \ רוברט פרוסט
מאנגלית: anny9

דרכי התפצלה ביער עבות,
ורציתי ללכת בשתי הדרכים
אך אני רק אחד, על כן ניצבתי דוֹמֵם דקות ארוכות
ובחנתי לי דרך אחת, הרחקתי לראות
עד מקום הפיתול בתוך סבך הצמחים;

ואז בַּשניה התבוננתי, נאָה לא פחות,
ואולי נדמתה לי במעט עדיפה,
ירוקה מדשאים, בלי עקבות של פסיעות נשכחות;
אך בעצם, שתיהן היו שחוקות
מרגלי העוברים ושבים, באותה המידה,

והיו הדרכים שוות בפני, באותו בוקר עטוי ערפִלים
אף לא טביעת רגל אחת נראתה על עלי השלכת.
לדרך הראשונה עוד אחזור באחד הימים!
אבל ביודעִי איך מתפצלים השבילים,
פקפקתי אם אי פעם אשוב בה ללכת.

אספר סיפור זה באנחות
באחד הימים, בחלוף רוב שנותיי:
דרכי התפצלה ביער עבות, ואני -
אני בחרתי בזאת שהלכו בה פחות,
וזה הדבר ששינה את חיי.

השביל לא הלכתי בו \ רוברט פרוסט
מאנגלית: אמא של גיליבאג

שני שבילים התפצלו ביער מוצהב,
מה חבל, בשניהם להלך לא ניתן
והיות הלך יחיד. ניצבתי זמן רב
בחרתי אחד, והשקפתי עליו
עד פנה אל הסבך ונעלם.

לאחר אז פניתי, נאה כקודמו,
אך ממנו מושך עוד יותר, כנדמה,
כי היה כה ירוק, והעשב הולמו;
אם כי המהלכים בשניהם כמו
רמסו את העשב באופן דומה.

ובאותו בוקר היה על שניהם מעטה
של עלים שאף צעד עוד לא השחירם.
"יום אחד עוד אשוב אל השביל המוטה"
אך ידעתי: הדרך אותי תפתה
אתקדם בה בלי שוב עוד לשם.

עוד אחזור לספר זאת אולי אף בצער
בימים רחוקים רחוקים מעתה:
שני שבילים התפצלו בעובי היער,
בפחות שהלכו בו בחרתי כנער
ואת כל ההבדל זה עשה.

השביל שלא הלכתי בו \ רוברט פרוסט
מאנגלית: גיליבאג

שני שבילים התפצלו בתוך יער הסתיו
נעצבתי שלא אטייל בשניהם
ניצבתי אל מול האחד, וזמן רב
שלחתי מבט שעקב אחריו
עד מקום פיתולו שם בסבך הדומם

ובחרתי לפנות בשני, הנאה
לא פחות מאחיו, אך קורץ לי יותר
כי העשב גבה בו יותר, כך נדמה
אף שכבר התהלכו גם בזה, גם בזה
ושניהם נכבשו תחת רגל עובר,

ושווים התעטו הם בכסת עלים
שעוד טרם בבוקר ההוא נרמסה
גמרתי - אשוב באחד הימים!
אך ידעתי, דרכים מובילות לדרכים,
וספק אם עוד פעם הצומת אמצא.

עוד ספר אספר תוך פליטת אנחות,
ברבות הימים ושנותיי בתבל,
שני שבילים, ואני, בעיניים פקוחות
בחרתי בשביל שהלכו בו פחות,
ובזאת נעוץ כל ההבדל.

הדרך שהותרתי\ רוברט פרוסט
מאנגלית: ליאורה

שתי דרכים התפצלו ביער צהוב,
ושלם לא יכולתי לפסוע בשתיים
צפיתי בצער לאורך אחת
הרחק אל מעבר למטחווי עין
עד נעלמה בפיתול אל החורש;

ואז לשניה פניתי, נאה כמוה,
אפילו אולי יותר נדרשת
כי עלה בה העשב ועוד לא נכבשה
אם כי לאחר שעברתי בה
נדרסו שתיהן למצב די דומה.

שוות נפרשו בהנץ החמה
בין עלים כף רגל עוד לא השחירה
מה חבל, שמרתי הראשונה ליום אחר
אך ביודעי איך דרך אל דרך פונה
סברתי כי שוב לשם יותר לא אגיע.

יובלות יחלפו ואי שם אספר
את המעשה מתוך אנחה,
איך שתי דרכים התפצלו בתוך יער
ואני פניתי אל הפחות נודעת
ובכך היה טמון כל ההבדל.

הדרך האחרת \ רוברט פרוסט
מאנגלית: עמית יריב

שתי דרכים הובילו אל תוך היער
לא אצעד בשתיהן, למרבה הצער
ותייר בודד עמדתי זמן רב
והבטתי באחת, עמוק למרחב,
עד שפנתה ונעלמה ביער.

ואז השנייה, כמותה נאה,
ואולי ראויה אף יותר מהראשונה,
כי הדשא צמח בה, ירוק ופרוע;
אך כמות ההולכים באותה הדרך
הותירה את הדשא דומה בערך.

ושתיהן באותו הבוקר מולי
מכוסות, עטורות במרבד של עלים.
רציתי לבחור באחת, רק ליום!
אך ידעתי שדרכים מתפצלות פתאום,
ותהיתי אם אוכל לחזור לשלי.

כך אוכל לספר בצער כבד,
עוד שנים ודורות רבים למלמל,
שתי דרכים ביער היו ואני -
בחרתי בזו היותר ראשונית,
וזה היה כל ההבדל.

The Road Not Taken by Robert Frost
מאנגלית: עקרב

שתי דרכים המה, ביער מזהיב מתפצלות
וצער רב מלאתי, שלא אצעד בזוג הדרכים
כי אנוכי לבדי עמדתי, מבלי לצעוד
ובאחת התבוננתי, ככל שיכולתי לראות
אד היכן שנעלמה בינות לשיחים

ואבחר בשניה, יופייה לא פחות
ובכל אופן לא פחותה תביעתה
הן עשבים זרקו בה ומראה שחוק
אף שצעדיי הדורכים בזכות
שחקו את שתיהן באותה מידה

באותו בוקר, בצדן מונחות
זו וזו לא הושחרו עליהן
עזבתי הראשונה ליום רחוק
אהה, ידעתי מה ילד יום עוד
ספק אם אבחר שוב בין שתיהן

זאת עוד אהיה אומר באנחות
כעבור עידן ועידנים
שתי דרכים המה מתפצלות
בסלולה פחות בחרתי אני
וכך מבחירה חרצתי גורלות

The Road Not Taken \ Robert Frost
מאנגלית: פני ודניאל
(תורגם עבור 'יום יצירה' בביה"ס)

שתי דרכים נפרדות ביער צהוב
באסה. לא יכולה את שתיהן לנסות
עומדת לי פה, מנסה לחשוב
מסתכלת רחוק מתבוננת טוב-טוב
עד לעיקול הקרוב.

וואלה, חשבתי, השנייה לא רעה
ואולי אפילו יותר טובה
פחות עקבות, צמחייה לא קרועה
ובכלל, שתיהן, עלתה בי המחשבה-
לא כל כך שונות. [מחשבה פרועה..]

שתי הדרכים בבוקר דומות, פחות או יותר
עם האדמה מכוסה בעלי שלכת
אויש! שמרתי דרך אחת ליום אחר
לפני שידעתי לאן אני הולכת
חבל על הזמן, עליה לא אספיק ללכת.

אח, הרשו לי להיאנח
בעוד כמה שנים אקטר:
שתי דרכים נפרדו ביער צהוב ואני-
אני לקחתי את המוזרה יותר
וזה כל ההבדל.

וזה הדבר ששינה את חיי.