info.org.il
טנרטניאב םייחה : ינורטקלא עדימ

םגרתמה תורעה - the cluetrain manifesto

.תילאטיגידה תוברתה לע יניצר ןויד לכב םיינונאקה םיטסקטה דחא אוה The Cluetrain Manifesto
לע הבישחה תא םיליבומש םישנא העברא ידי לע 1999 תנשב טנרטניא רתאכ הנושארל םסרופ אוה
.רפסכ םסרופו םירמאמ דועב "ףטענ" טספינמה ,ןכמ רחאל .םלועב טנרטניאה תעפשה

.לארשיב יקסעהו יטנרטניאה חישב וילא תוסחייתה יתאצמ אל יכ טספינמה תא יתמסרפו יתמגרית
.הפיחב ,תחא תיאטיסרבינוא היירפסב קר רפסה תא אוצמל רשפאש ץראב םסרופמ אל ךכ לכ טספינמה

Clueless ,יאקירמא-ילגנא גנלסב םייוטיבה תובקעב ,םירבחמה לש האצמה אוה Cluetrain םשה
"זמר" אוה תילגנאב Clue ."ספאתת" ושוריפש Get a clue ו "ולש םייחהמ ןיבמ אל" ושוריפש
אלש תוירחסמ תורבחל םיזמרה תבכר תעד יוליג" אוה The Cluetrain Manifesto ש ךכ
.אוהש תומכ םשה תא יתראשה זא תירבעל הז תא םגרתל רשפא יא ."ןהלש םייחהמ תוניבמ

.רוקמל תקייודמ תילולימ תונמאנ לע רתוול ךירצ יתייה ךכ םשלו הביתכה ןוט לע רומשל יתלדתשה םוגרתב
.הרזעה לע הלאוו לש םוגרתו הכירע םורופ יפתתשמל הדות

תונמזה וא הדובע תועצה לבקל חמשא .הדובע שפחמ יתויה בקע הבורמה יונפה ינמזב יתעציב םוגרתה תא
.Cluetrain Manifesto ה לע םכתיא רבדל חמשאש ןבומכו .םינוש טנרטניא יאשונב תואנדסו תואצרהל

ןהכ ןנח
2001 רבמבונ

hanan_cohen@fastmail.fm